Not His Biological Father?

Not his biological father? Dang! Wish I'd thought of that!
-Rachel Dozenal