Mug Shot

Mug Shot
He is calling you dude!

Ballpoint pen on lined paper.